Okres zasiłkowy 2018/2019 w świadczeniu wychowawczym: Rodzina 500+”

1 sierpnia 2018r. rozpocznie się okres zasiłkowy 2018/2019 realizowany
w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1851 z późn. zm.).

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko można otrzymać po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę
w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres i złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad
i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Rokiem bazowym branym pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2017 z uwzględnieniem określonych w ustawie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodów. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko niezbędne jest przedstawienie sytuacji dochodowej rodziny.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Wszystkie dokumenty poświadczające uzyskanie i utratę dochodów od 2017-01-01 do dnia złożenia wniosku: umowy o pracę, decyzję z PUP, świadectwa pracy oraz PIT-11 za 2017r.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
 3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku za 2017r.
 4. Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu za 2017r. poświadczające te dochody np. decyzje przyznające stypendium, alimenty otrzymane bezpośrednio od wierzyciela.
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych za 2017r.
 6. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią za 2017r.
 7. Zaświadczenie od komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  i przekazanych wierzycielowi za 2017r.
 8. Odpisy wyroków zasądzających alimenty.
 9. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 10. Odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem emp@tii od dnia 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje
w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, przy czym złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do dnia 30 września.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice w pokoju nr 2 od poniedziałku w godz. 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00 oraz zgodnie z harmonogramem spotkań
z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w poszczególnych miejscowościach.

 

Harmonogram spotkań w poszczególnych miejscowościach z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących przyjmowania i wydawania wniosków realizowanych w ramach programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia „Dobry start”.

 

Data

Miejscowość

Godzina

6 sierpień (pon.)

Świetlica w Korzybiu

16:00-18:00

7 sierpień (wt.)

Świetlica w Barcinie

16:00-18:00

8 sierpień (śr.)

Świetlica w Biesowicach

16:00-18:00

9 sierpień (czw.)

Świetlica w Osowie

16:00-18:00

10 sierpień (pt.)

Świetlica w Obłężu

17:00-19:00

10 sierpień (pt.)

Świetlica w Przytocku

16:00-18:00

13 sierpień (pon.)

Świetlica w Barwinie

16:00-18:00

13 sierpień (pon.)

Świetlica w Płocku

16:00-18:00

14 sierpień (wt.)

Świetlica w Warcinie

16:00-18:00

14 sierpień (wt.)

Świetlica w Podgórach

16:00-18:00

16 sierpień (czw.)

Świetlica w Bronowie

16:00-18:00

16 sierpień (czw.)

Świetlica we Mzdowie

16:00-18:00

17 sierpień (pt.)

Świetlica w Żelicach

16:00-18:00

17 sierpień (pt.)

Świetlica w Pustowie

16:00-18:00

20 sierpień (pon.)

Świetlica w Ciecholubiu

16:00-18:00

20 sierpień (pon.)

Świetlica w Darnowie

16:00-18:00

21 sierpień (wt.)

Świetlica w Osiekach

16:00-18:00