• 05.01.2022R. - OD GODZ 08.30 DO  GODZ 15.00
  • 12.01.2022R. - OD GODZ 08.30 DO  GODZ 14.30
  • 26.01.2021R. - OD GODZ 09.00 DO  GODZ 13.30