Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe" przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: 1000zł jednorazowo

Świadczenie to może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 1922 zł netto na osobę.

W okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada do 31 października należy wykazać dochody za rok poprzedzający okres zasiłkowy uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie:

  • 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
  • w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 
Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną. Nie dotyczy to osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także osób które przysposobiły to dziecko.
Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem