Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje o możliwości wsparcia w postaci usług sąsiedzkich dla osoby samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz ww. osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący  małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 r.

W ramach Programu na terenie gminy Kępice realizowany będzie MODUŁ I (usługi sąsiedzkie).

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
 •  w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Kto będzie mógł świadczyć pomoc?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • jest osobą pełnoletnią,
 • nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie,
 • nie  jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w najbliższej okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • ukończyły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług sąsiedzkich.

Gmina Kępice uzyskała dofinansowanie w wys. 80% kosztów realizacji zadania. Założeniem Programu jest objęcie usługami sąsiedzkimi 5 środowisk (osób w wieku 60 lat i więcej).

W związku z powyższym osoby zainteresowane wyżej wymienionym wsparciem proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępicach ul. Niepodległości 6 pok. 118 lub pod nr. tel. 59/857-63-59.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej: Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)